واحد خبر

سرویس های خبری واحد تولید خبر تلویزیون گردشگری

نکته مهم : محور اصلی تمام سرویس های خبری، اخبار آن حوزه در ارتباط با حوزه گردشگری است نه صرفا اخبار عمومی حوزه ها. بنابراین پسوند گردشگری به تمام سرویس های خبری اضافه شده و دایره سرویس های خبری، به اخبار مرتبط گردشگری محدود می گردد.

سرویس ادارات کل استان ها

 • اخبار میراث فرهنگی
 • اخبار صنایع دستی
 • اخبار گردشگری
 • اخبار حوزه سرمایه گذاری در گردشگری
 • اخبار انجمن های مردم نهاد

سرویس بین الملل

 • اخبار بین الملل ایران در حوزه گردشگری
 • اخبار آسیا در حوزه گردشگری
 • اخبار اروپا و آمریکا در حوزه گردشگری
 • اخبار عمومی بین الملل در حوزه گردشگری

سرویس فرهنگی، هنری و ورزشی

 • اخبار سینما، تئاتر و موسیقی در حوزه گردشگری
 • اخبار هنری در حوزه گردشگری
 • اخبار ورزشی در حوزه گردشگری
 • اخبار آموزش در حوزه گردشگری

سرویس اقتصادی

 • اخبار بورس، بانک و بیمه در حوزه گردشگری
 • اخبار اقتصادی در حوزه گردشگری
 • اخبار سرمایه گذاری در حوزه گردشگری
 • اخبار کارآفرینی در حوزه گردشگری

سرویس اجتماعی و علمی

 • اخبار امنیت گردشگری
 • اخبار شهری در حوزه گردشگری
 • اخبار محیط زیست در حوزه گردشگری
 • اخبار بانوان و جوانان در حوزه گردشگری
 • اخبار علمی و ابداعات مرتبط با حوزه گردشگری

سرویس ماتریس انواع گردشگری

 • اخبار انواع فرصت های گردشگری

 

سرویس خبرنگاران افتخاری و شهروندی

 • اخبار عمومی و ارسالی شهروندان در حوزه گردشگری